sv
Ordförklaringar:

Forskningslandet Sverige

Forskning har en viktig roll som tillväxtmotor i både den globala och den svenska ekonomin. Medicinsk forskning ska bidra till bättre hälsa, ökad livskvalitet och minskande samhällskostnader. Forskningen är också viktig för att skapa en hälso- och sjukvård där lärande och utveckling är en viktig del och där medarbetares kunskap och initiativ tas tillvara på bästa sätt.

Trots att Sverige är ett befolkningsmässigt litet land anses vår ställning som medicinsk forskningsnation vara stark i ett internationellt perspektiv. Det finns flera bidragande faktorer till framgång, bland andra:

  • utbildningsnivån
  • forskningstraditionerna
  • internationella samarbeten
  • befolkningsregister
  • biobanker
  • samverkan mellan akademi och industri
  • andelen forskarutbildad vårdpersonal

Patientnära forskning

Forskning delas ofta in i grundforskning och tillämpad forskning men inom det medicinska vetenskapsområdet kan gränsdragningen vara svår att göra. Istället används ofta begreppet medicinsk forskning, vilket inkluderar både grundforskning och tillämpad forskning. Man pratar ibland om translationell forskning vilket innebär att forskningsresultat från experimentell forskning överförs till klinik med syfte att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer som tas om hand genom experimentell forskning. Syftet med translationell forskning är alltså att överföra kunskap från vården till laboratoriet och tillbaks till patienterna. Eftersom man utgått från problem identifierade i den kliniska vardagen går det ofta snabbt att använda resultaten av translationell forskning till vården.

Klinisk forskning bedrivs följaktligen i nära anslutning till hälso- och sjukvården och begreppet patientnära forskning används därför i olika sammanhang. Att patienter och friska ställer upp och deltar i studier är en förutsättning för klinisk forskning. Många kliniska forskare är läkare, men allt oftare även sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och biomedicinare. Dessa forskare är länken mellan laboratoriet och patienten och en garanti för att ny kunskap snabbt kommer vården till del och att viktiga problem inom vården förs tillbaka till forskningen.

Vetenskapliga studier i Sverige

Kliniska studier är ett samlingsnamn för vetenskapliga studier som genomförs på människa för att studera biomedicinska och hälsorelaterade frågeställningar, ofta i klinisk miljö, det vill säga inom vården. Inom ramen för begreppet kliniska studier utvecklas till exempel läkemedel, behandlingsmetoder och medicinteknik som förbättrar och utvecklar hälso- och sjukvården.

I Sverige utförs klinisk forskning både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. I många forskningsfrågor är ett fungerande samarbete såväl över region-, landstings-, kommun- och huvudmannagränser som med universitet, myndigheter, forskningsfinansiärer, life science-industri och patientorganisationer en förutsättning för bra resultat, bland annat för att samla ett tillräckligt stort patientunderlag i vårt, sett till befolkning, lilla land. Genom ett gott samarbetsklimat blir Sverige ett attraktivt land att bedriva klinisk forskning i.