sv
Ordförklaringar:

Kliniska studier - steg för steg

Kliniska studier - steg för steg

Publicering

Lästid 2 min

När resultaten av studien är klara är det dags att börja författa din rapport eller artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift eller annat forum.

Huvudsyftet med medicinsk forskning är att förbättra människors hälsa. För att det syftet ska uppnås behöver resultaten från forskningen kommuniceras begripligt och nå rätt mottagare.

Att skriva en vetenskaplig artikel

Med hjälp av vetenskapliga artiklar kan forskningsresultat spridas till såväl forskningskollegor som vårdpersonal och allmänhet och på sikt generera fortsatt utveckling och fungera som underlag till förändring i vården. Innan vetenskapliga artiklar publiceras sker en granskning, så kallad peer-review. De som granskar artikeln är experter inom ämnesområdet och granskningen görs för att säkerställa att forskningen håller en god vetenskaplig nivå.

Det är en fördel om artikeln är skriven på ett enkelt språk och ger ett tydligt svar på den vetenskapliga frågeställningen. Att vara tydlig med sitt budskap och vad man vill förmedla underlättar för både läsare och författare.

På tidskrifternas webbplatser finns detaljerade instruktioner till författarna, inklusive vilken typ av publikationer tidskriften tar emot, vilka rubriker som ska finnas med, information om hur publikationen ska formateras samt vilka regler som gäller för eventuella figurer och tabeller. En typisk medicinsk vetenskaplig artikel är uppdelad i introduktion, metod, resultat och diskussion och besvarar frågorna:

  • Varför utfördes studien?
  • Vad gjordes?
  • Vilket blev resultatet?
  • Vad har det för betydelse?

Att välja tidskrift

Att välja tidskrift är en viktig del i publiceringsprocessen. Det är viktigt att tänka på:

  • Vilka tidskrifter som finns inom ämnesområdet
  • Hur man bäst når sin målgrupp
  • Vilken impact factor tidskriften har

Valet av tidskrift styrs av styrkan i budskapet, det vill säga både den vetenskapliga styrkan och nyhetsvärdet. Det är bra om valet av tidskrift görs så tidigt som möjligt så att utformningen blir rätt från början.

Tidskrifter rankas efter hur ofta deras artiklar citeras, det vill säga efter sin impact factor. International Scientific Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sökbara listor över indexerade tidskrifters impact factors. Dessutom finns det ofta information om impact factor på tidskrifternas egna webbplatser. Ta gärna hjälp av en bibliotekarie inom din organisation eller lärosäte för att få råd och hjälp med att välja tidskrift.

Publicera med öppen tillgång

Öppen tillgång är det svenska begreppet för Open access. Att publicera med öppen tillgång innebär att vetenskapliga publikationer, finansierade med offentliga medel, ska vara digitalt och kostnadsfritt tillgängliga för alla.

Nationella riktlinjer för öppen tillgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till vetenskaplig information finns på Vetenskapsrådets webbplats. Öppen tillgång och öppna arkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid svenska universitet och högskolor kan man läsa mer om på Kungliga bibliotekets webbplats.

Publicera resultaten i offentlig databas

Många vetenskapliga tidskrifter kräver att studier ska vara registrerade för att resultaten ska kunna godkännas för publicering och i praktiken finns alltså ofta ett registreringskrav även för studier som inte är läkemedelsstudier (du hittar mer information om hur man kan registrera studier i fliken Ansökan). Många databaser kräver dessutom att studiens resultat rapporteras, bland annat för att undvika selektiv publicering.

Informera studiedeltagare om studiens avslut

Studiedeltagare bör informeras om studiens avslut och resultat i enlighet med vad som skrivits i informationen till studiedeltagarna. På Etikprövningsnämndens webbplats finns en vägledning till information till studiedeltagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på

  • Vilken tidskrift är lämplig att publicera studieresultaten i?
  • Uppfyller publikationen eventuella krav på öppen tillgång?
  • Följer publikationen den valda tidskriftens instruktioner?

Välj regional nod för mer information och stöd

Karolinska Trial Alliance

Karolinska
Trial Alliance

Välj regional nod för mer information och stöd

Karolinska Trial Alliance

Karoliska
Trial Alliance


Skapad: 2016-11-30
Senast uppdaterad: 2018-09-25

 

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.