sv
Ordförklaringar:

Publicering

Lästid 2 min

När resultaten av studien är klara är det dags att börja författa din rapport eller artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift eller annat forum.

Huvudsyftet med medicinsk forskning är att förbättra människors hälsa. För att det syftet ska uppnås behöver resultaten från forskningen kommuniceras begripligt och nå rätt mottagare.

Att skriva en vetenskaplig artikel

Med hjälp av vetenskapliga artiklar kan forskningsresultat spridas till såväl forskningskollegor som vårdpersonal och allmänhet och på sikt generera fortsatt utveckling och fungera som underlag till förändring i vården. Innan vetenskapliga artiklar publiceras sker en granskning, så kallad peer-review. De som granskar artikeln är experter inom ämnesområdet och granskningen görs för att säkerställa att forskningen håller en god vetenskaplig nivå.

Det är en fördel om artikeln är skriven på ett enkelt språk och ger ett tydligt svar på den vetenskapliga frågeställningen. Att vara tydlig med sitt budskap och vad man vill förmedla underlättar för både läsare och författare.

På tidskrifternas webbplatser finns detaljerade instruktioner till författarna, inklusive vilken typ av publikationer tidskriften tar emot, vilka rubriker som ska finnas med, information om hur publikationen ska formateras samt vilka regler som gäller för eventuella figurer och tabeller. En typisk medicinsk vetenskaplig artikel är uppdelad i introduktion, metod, resultat och diskussion och besvarar frågorna:

  • Varför utfördes studien?
  • Vad gjordes?
  • Vilket blev resultatet?
  • Vad har det för betydelse?

Att välja tidskrift

Att välja tidskrift är en viktig del i publiceringsprocessen. Det är viktigt att tänka på:

  • Vilka tidskrifter som finns inom ämnesområdet
  • Hur man bäst når sin målgrupp
  • Vilken impact factor tidskriften har

Valet av tidskrift styrs av styrkan i budskapet, det vill säga både den vetenskapliga styrkan och nyhetsvärdet. Det är bra om valet av tidskrift görs så tidigt som möjligt så att utformningen blir rätt från början.

Tidskrifter rankas efter hur ofta deras artiklar citeras, det vill säga efter sin impact factor. International Scientific Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har sökbara listor över indexerade tidskrifters impact factors. Dessutom finns det ofta information om impact factor på tidskrifternas egna webbplatser. Ta gärna hjälp av en bibliotekarie inom din organisation eller lärosäte för att få råd och hjälp med att välja tidskrift.

Publicera med öppen tillgång

Öppen tillgång är det svenska begreppet för Open access. Att publicera med öppen tillgång innebär att vetenskapliga publikationer, finansierade med offentliga medel, ska vara digitalt och kostnadsfritt tillgängliga för alla.

Nationella riktlinjer för öppen tillgånglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till vetenskaplig information finns på Vetenskapsrådets webbplats. Öppen tillgång och öppna arkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid svenska universitet och högskolor kan man läsa mer om på Kungliga bibliotekets webbplats.

Publicera resultaten i offentlig databas

Många vetenskapliga tidskrifter kräver att studier ska vara registrerade för att resultaten ska kunna godkännas för publicering och i praktiken finns alltså ofta ett registreringskrav även för studier som inte är läkemedelsstudier (du hittar mer information om hur man kan registrera studier i fliken Ansökan). Många databaser kräver dessutom att studiens resultat rapporteras, bland annat för att undvika selektiv publicering.

Informera studiedeltagare om studiens avslut

Studiedeltagare bör informeras om studiens avslut och resultat i enlighet med vad som skrivits i informationen till studiedeltagarna. På Etikprövningsmyndighetens webbplats finns en vägledning till information till studiedeltagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

Det finns särskilda regler att förhålla sig till när det gäller medicintekniska kliniska prövningar.

Särskilda regler för medicinteknik

Nya regler gäller från 26 maj 2021 – men vissa dröjer (preliminärt) till den 15 juli 2021.

Att skriva en slutrapport

För studier som genomförts med tillstånd från Läkemedelsverket så ska en slutrapport skrivas och finnas tillgänglig på förfrågan, enligt instruktion på Läkemedelsverkets webbplats.

Vägledning till innehållet i rapporten finns i EU-förordningen om medicintekniska produkter, Bilaga XV och i ISO 14155:2020, Annex D.

Den skriftliga slutrapporten ska bland annat innehålla studiedata som analyserats enligt vad som fördefinierats i den kliniska prövningsplanen. Slutrapporten ska granskas av deltagande prövare och den finala rapporten signeras av sponsor och huvudprövare eller koordinerande prövare vid multicenterstudier. Rapporten och sammanfattningen skall skickas in till Läkemedelsverket.

Publicera resultaten i offentlig databas

Resultat från medicintekniska kliniska prövningar skall registreras i den offentliga databas, där studien tidigare registrerats, oberoende av resultaten. Se över om tidskriften du tänkt publicera i har specifika krav på registrering i en viss databas.