sv
Ordförklaringar:

Kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter

Nathalie Peira jobbar som projektledare på SBU. I intervjun nedan berättar hon hur arbetet med kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter kan vara till nytta för kliniska forskare.

Nathalie Peira, SBU

Vad är en systematisk litteraturöversikt?

En systematisk litteraturöversikt har som mål att identifiera, värdera och syntetisera evidensen för en avgränsad forskningsfråga. Oftast handlar det om att estimera en behandlingseffekt. Det som gör en litteraturöversikt systematisk är att alla steg i processen är fördefinierade och väl dokumenterade. Vissa steg, så som urval av studier, bör även göras av två oberoende personer för att säkra kvaliteten.

I processen ingår:

- en detaljerad definition av forskningsfrågan (effekt av vilken behandling, på vilka utfallsmått, för vem, jämfört med vilken annan behandling)

- en litteratursökning vars syfte är att hitta alla relevanta studier

- en granskning av studierna både vad gäller relevans (om studien i detalj svarar på den på förhand definierade frågeställningen) och kvalitet

- en syntes, om det går i form av en metaanalys , för att estimera effekten och slutsatser

- ibland ingår även en evidensgradering som har till syfte att gradera hur tillförlitliga slutsatserna är (SBU använder systemet GRADE)

Hur kan man som klinisk forskare använda sig av kunskapsluckor?

Som klinisk forskare kan man i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor se om det behövs mer praktiknära forskning inom området och för vilka specifika frågor det saknas studier. Man kan även se om det behövs en systematisk översikt som sammanställer de studier som redan finns. Innehållet i databasen uppdateras ständigt men innan man sätter igång med en studie kan det ändå vara bra att göra en egen kontroll om det publicerats något nytt. SBU samverkar med forskningsfinansiärer för att rikta forskningsmedel mot områden med kunskapsluckor men man kan även som enskild forskare referera till SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor när man söker forskningsmedel.

Kan man göra en systematisk litteraturöversikt själv?

En systematisk översikt görs med fördel som ett samarbete mellan flera personer. Dels kan det vara svårt att ensam ha rätt kompetens inom alla steg i processen (litteratursökning, ämneskompetens, metodkompetens). För att följa processen för en systematisk litteraturöversikt bör man även i vissa steg vara minst två personer som arbetar oberoende av varandra (bedömning av relevans och kvalitet av studierna samt extraktion av data).