sv
Ordförklaringar:

Genomförande

Lästid 6 min

När de godkännanden som behövs för din kliniska studie är klara kan det praktiska arbetet med studien börja.

Genomförandet av en klinisk studie ska följa den dokumentation som godkänts av etikprövningsnämnden. Ytterligare studiegodkännande kan behövas beroende på studiens utformning, se Planering och Ansökan.

Särskilda lagar, regler och riktlinjer gäller för genomförande av kliniska studier med läkemedel respektive medicintekniska produkter.

Studiedeltagarna behöver ge skriftligt samtycke

En klinisk studie får generellt bara utföras om studiedeltagarna har gett sitt skriftliga samtycke till att delta och dessförinnan blivit informerade om syftet och vad deltagande innebär. Etikprövningsnämnden kan i vissa fall godkänna forskning utan skriftligt samtycke, mer information om detta finns i paragraferna 20-22 i Lagen om etikprövning av forskning på människa. Samtycket ska vara frivilligt, uttryckligt och preciserat.

Studiedeltagarna ska samtycka till den forskning som ska genomföras, den personuppgiftsbehandling studien innebär och till att eventuella prover sparas i en biobank. Samtycket ska dokumenteras. Alla studiedeltagare har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan och har då även rätt att få prov som redan tagits för studien förstörda eller avidentifierade.

Särskilda regler kring samtycke gäller för minderåriga och beslutsoförmögna. Mer detaljerad information kring inhämtande av samtyckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt en stödmalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (doc, 47 kB) finns på Etikprövningsmyndighetens webbplats.

Samla in och hantera studiedata

Data, det vill säga information från studien, ska samlas in i ett format som senare kan analyseras, rapporteras och publiceras på ett säkert sätt. Ett datainsamlingsformulär skapas utifrån godkänd forskningsplan/forskningsprotokoll och bör vara färdigställt i god tid före studiestart.

Vid multicenterstudier är det extra viktigt att tänka på datainsamlingsformatet och tydligt ange hur data ska genereras genom att noggrant specificera de metoder som ska användas samt definiera enheter, antal decimaler och hur avsaknad data ska registreras för att säkerställa att data blir jämförbara och underlätta analysarbetet. I de flesta fall ska studiedeltagarens identitet inte framgå i datainsamlingsformuläret, utan namn ersätts med en unik studiekod. En lista som kopplar studiedeltagarens identitet till den unika studiekoden upprättas i de fall man behöver kunna knyta data till patientens identitet.

Vad gäller vid förändringar i studieprotokollet efter godkännande?

Om du gör en väsentlig ändring i en ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som blivit godkänd av Etikprövningsmyndigheten görs måste du ansöka om att få denna ändring godkänd innan den genomförs. Ansökan om ändring görs i Prisma och ska innefatta en förklaring till vad ändringen gäller samt skälen för förändringen. Relevanta handlingar rörande ändringen ska laddas upp i Prisma. Om ändringen är omfattande, till exempel att man förändrar studieupplägget, studiehypotesen eller vilken grupp av studiedeltagare som ska delta, ska en helt ny ansökan om etikprövning göras. Vad som anses vara en väsentlig ändring måste avgöras från fall till fall.

Särskilda regler för läkemedel och medicinteknik

Det finns särskilda regler att förhålla sig till när studier på läkemedel eller medicintekniska produkter genomförs med tillstånd från Läkemedelsverket.

Särskilda regler för läkemedel

Upprätta studiepärmar

I kliniska läkemedelsstudier ska studiepärmar (Trial Master Files, TMF), en för prövaren och en för sponsorn, upprättas i inledningsskedet studien och uppdateras fortlöpande. Studiepärmarna innehåller de nödvändiga dokumenten för att initiera en studie och arbetsdokument som genereras under studiens gång. Hos EMA finns en rekommendation för vad studiepärmar bör innehålla (pdf, 279 kB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter avslutad studie ska studien kunna rekonstrueras baserat på dokumentationen i studiepärmarna. Studiepärmen innehåller all dokumentation som är viktig för den egna kliniken och sponsorpärmen innehåller den sammantagna dokumentationen för alla deltagande kliniker. Notera att information som kan identifiera patienter inte får finnas i sponsorpärmen.

Mallar för innehållsförteckning till prövarpärm och sponsorpärm finns att hämta här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Genomför monitorering

Monitorering är ett krav för kliniska studier på läkemedel. Monitoreringen görs av en monitor som anlitas av sponsorn eller av prövaren. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet, men ska ha vetenskapliga och/eller kliniska förkunskaper om:

  • läkemedlet som testas
  • protokollet
  • studiedeltagarinformationen
  • sponsorns rutiner
  • GCP
  • regulatoriska krav

Monitorering genomförs som en kvalitetskontroll. Monitorn ska se till att protokollet efterlevs och att lagar och regelverk följs samt att data är korrekt registrerad i patientens datainsamlingsformulär (CRF).

Ta del av mallar som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av samverkansmonitorering, då flera monitorer samverkar inom en och samma studie.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapportera biverkningar

Prövaren för en klinisk studie på läkemedel är ansvarig för att fortlöpande registrera och rapportera biverkningar. Hur detta ska ske ska tydligt definieras i prövningsprotokollet. Eftersom biverkningsrapporteringen är viktig för både de som deltar i studien och för framtida patienter måste processer för biverkningsrapportering vara på plats innan studien startar.

Säkerställ att all data är komplett och korrekt

När datainsamlingen i en klinisk läkemedelsstudie är avslutad ska den ansvariga sponsorn gå igenom och säkerställa att all data inmatade i databasen och datainsamlingsformulären (CRF) är kompletta och korrekta. Detta ska dokumenteras med prövarens signatur på varje formulär. Vid oklarheter ställs frågor till prövaren. Databasen förklaras ”ren” (clean file) då all data är kontrollerad, kompletterad och rättad. Därefter kan inga ändringar göras i data som samlats in i den aktuella studien och den statistiska beräkningen kan påbörjas.

Sammanställ en årlig säkerhetsrapport

En säkerhetsrapport innehållande en sammanfattning av biverkningsrapporter (SAE) sammanställs årligen för kliniska studier av läkemedel (Development Safety Update Report, DSUR). Rapporten skickas till Läkemedelsverket och till etikprövningsmyndigheten.

ICH:s guideline för årlig säkerhetsrapportering, DSUR (pdf, 216 kB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapportera att studien är avslutad

Senast 90 dagar efter att en klinisk läkemedelsstudie avslutats (oftast när den sista patienten gått ur studien) ska ett EU-gemensamt dokument (pdf, 26 kB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, End of Trial Notification, skickas till Läkemedelsverket och studien ska rapporteras avslutad i samma databas som den registrerats i, EudraCTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studieresultaten ska sammanfattas i en rapport och skickas till Läkemedelsverket senast 12 månader efter att läkemedelsstudien avslutats. Om barn deltagit ska rapporten skickas inom 6 månader efter avslutad studie. Riktlinjer finns på EMA:s webbplats i ”Structure and Content of Clinical Study Reports" (pdf, 370 kB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilda regler för medicinteknik

Observera att från och med den 26 maj 2021 gäller nya regler för kliniska studier på medicintekniska produkter.

Den kliniska studien får inte starta innan ett tillstånd från aktuella myndigheter finns på plats. Läs mer om hur du tar reda på om din studie kräver tillstånd från Läkemedelsverket under avsnittet Planering. Studiens genomförande ska följa den kliniska prövningsplan (CIP) som myndigheterna godkänt.

Läkemedelsverket rekommenderar att tillståndspliktiga kliniska studier med medicintekniska produkter utförs enligt ISO 14155 Klinisk prövning av medicintekniska produkter - god klinisk praxis. I ISO 14155 finns bland annat vägledning kring rollfördelning och ansvar i en klinisk studie, du kan läsa mer om detta i steget Planering. Genom ett avtal mellan SIS förlag och SKR har all svensk sjukvårdspersonal kostnadsfri tillgång till standarderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, till exempel ISO 14155, via webben.

Medicintekniska perspektiv på samtycke från studiedeltagarna

Inför alla kliniska studier ska studiedeltagarna, om inte undantag godkänts, lämna ett informerat samtycke i enlighet med Etikprövningsmyndighetens vägledning till studiedeltagarinformation och samtyckelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. När det gäller tillståndspliktiga kliniska studier på medicinteknik finns ytterligare rekommendationer kring patientinformation och samtyckesproceduren specificerade i ISO 14155 kapitel 4.7 Informed consent.

Sammanställ dokumentationen i studiepärmar

I ISO 14155 finns information om vilken studiedokumentation som bör upprättas i tillståndspliktiga kliniska studier på medicintekniska produkter. En sammanställning av dokumentationen bör finnas hos både prövaren (prövarpärm, site file) och hos sponsorn (sponsorpärm, sponsor file). Sammanställningarna bör innehålla alla dokument som krävs för att det ska vara möjligt att utvärdera studiens genomförande och kvalitet. När en studie avslutats ska den kunna rekonstrueras baserat på dokumentationen i studiepärmarna. Prövarpärmen bör innehålla all dokumentation som är viktig för det enskilda prövningsstället och sponsorpärmen bör innehålla den sammantagna dokumentationen för alla deltagande prövningsställen. Information som kan identifiera studiedeltagare får inte finnas i sponsorpärmen.

Vägledning till innehåll i prövar- respektive sponsorpärm finns i ISO 14155 Annex E.

Initieringsbesök

Inför studiestarten bör sponsor och/eller monitor utföra initieringsbesök på alla deltagande prövningsställen eller hålla ett samlat möte med alla ansvariga prövare och personal. Syftet är att gå igenom den kliniska prövningsplanen och alla studierelaterade aktiviteter med ansvariga prövare och annan personal som ska delta i arbetet med studien, samt att se till att prövningsstället har all nödvändig utrustning, resurser och dokumentation, inklusive godkännande, för att kunna starta studien. Det rekommenderas att sponsorn dokumenterar en översikt av mötesinnehållet och en deltagarlista med namn, initialer, signatur och funktion. Monitorn bör skriva en rapport från mötet. Vägledning finns i ISO 14155 kapitel 6.2 Investigation site initiation.

Hantering av medicinteknisk produkt i klinisk studie

Medicintekniska produkter och eventuella jämförande produkter i en tillståndspliktig klinisk studie ska kunna spåras från det att de skickas till prövningsstället och till att de returneras eller destrueras när studien avslutas.

Det finns specifika rekommendationer kring vad som ska dokumenteras om studieprodukter, till exempel produktens unika identitet, utgångsdatum, datum då prövare mottog produkten samt datum för återlämning. I ISO 14155 kapitel 6.9 Investigational device accountability finns mer information.

Medicintekniska produkter i en klinisk studie ska märkas enligt nationell lagstiftning. Detta finns beskrivet i Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, bilaga 1, punkt 13.3 Information från tillverkaren.

Sponsorn har det övergripande ansvaret för den medicintekniska produkten samt för att utbilda personal i hur produkten används och vilken dokumentation som krävs för spårbarhet. Den ansvariga prövaren ser till att den medicintekniska produkten bara används av behöriga användare och i enlighet med den kliniska prövningsplanen (CIP) och övriga studieinstruktioner.

Säkerhetsrapportera produktfel och avvikande händelser

I studier som kräver tillstånd från Läkemedelverket ska avvikande händelser (adverse events) och produktfel (device deficiency) rapporteras under studiens gång och sammanställas i en slutrapport. Rapporteringen av oönskade händelser och produktfel är betydelsefull både för de personer som deltar i studien och för framtida patienter. Processer för rapportering måste vara framtagna innan studien startar.

Sponsorn har det övergripande ansvaret för klassificering av avvikande händelser och produktfel samt säkerhetsrapporteringen för den kliniska studien. Prövaren är ansvarig för att fortlöpande registrera och bedöma alla avvikande händelser och produktfel på prövningsstället. Prövaren gör en bedömning av allvarlighetsgrad och samband mellan användning av den medicintekniska produkten och den avvikande händelsen.

Alla allvarliga avvikande händelser och produktfel som kunde lett till allvarliga avvikande händelser ska rapporteras till Läkemedelsverket enligt de tidsramar som beskrivs i den kliniska prövningsplanen. Observera att allvarliga avvikande händelser ska rapporteras oavsett om sponsor och prövare anser att det finns ett samband med produkten och/eller proceduren eller inte. I EU-kommissionens riktlinjelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster MEDDEV 2.7/3 revision 3 finns vägledning för registrering och rapportering av avvikande händelser och produktfel inklusive tidsramar för rapportering.

Mer information om generella rekommendationer kring hantering och rapportering av avvikande händelser och produktfel i tillståndspliktiga kliniska studier med medicintekniska produkter finns i standard ISO 14155 kapitel 6.4, 8.2.5 och 9.8.

I studier som inte behöver tillstånd från Läkemedelsverket gäller andra regler för rapportering av negativa händelser och tillbud. Mer information finns på sidan om medicintekniska produkter.

Medicintekniska perspektiv på datainsamling

Det datainsamlingsformulär (CRF) som skapats på papper eller i elektroniskt format under planeringen av studien behöver göras klart före studiestart, se även avsnitt Planering. De personer som är involverade i datainsamlingen bör ha fått utbildning i hur datainsamlingsformuläret ska användas och inom vilka tidsramar data ska registreras. Ansvarig prövare på en klinik intygar att insamlad data är korrekt, komplett, läsbar och registrerad inom rimligt tidsintervall.

Data som genereras under studien kan registreras direkt i datainsamlingsformuläret och utgör då källdata. Källdata kan också genereras via EKG-utskrifter, laboratorieanalysrapporter eller registreras första gången i patientjournaler eller arbetsblad, och därefter överföras till datainsamlingsformuläret. Det är viktigt att definiera källdata innan studiestart, så att man säkerställer enhetlig datahantering och att all ursprunglig data bevaras.

Kontroll av källdata är en viktig del av den kvalitetsgranskning som monitorn gör under en studie och görs även vid eventuell inspektion från myndigheter.

All studiedata inklusive källdata måste lagras på ett säkert sätt för att fungera som en tillförlitlig referens för framtiden.

Information om rekommendationer kring datainsamling vid kliniska studier med medicintekniska produkter inklusive specifika rekommendationer för elektroniska datainsamlingsformulär finns i ISO 14155 kapitel 6.8 Document and data control.

Genomför monitorering

Monitorering genomförs som en kvalitetskontroll på deltagande prövningsställe. Monitorn kontrollerar att personal som är involverad i studien har rätt kvalifikationer och förutsättningar, att den kliniska prövningsplanen (CIP) och applicerbara lagar och regelverk följs, samt att data är korrekt registrerad i studiedeltagarnas datainsamlingsformulär (CRF). Alla monitoreringsaktiviteter dokumenteras i en skriftlig rapport till sponsor.

Monitorering är ett krav för tillståndspliktiga medicintekniska studier och ska göras före, under och efter studien. Sponsorn ska upprätta en monitoreringsplan före studiestart. Omfattning och frekvens av monitoreringen baseras på en utvärdering av studiens design och komplexitet.

Monitoreringen görs av en från prövaren oberoende person som utses av sponsorn. En monitor får inte vara involverad i det praktiska genomförandet av studien. Läs mer om monitorns kvalifikationer under steget Planering.

Mer detaljerad information om monitorering av kliniska studier på medicintekniska produkter finns beskrivet i ISO 14155 kapitel 8.2.4 Monitoring och kapitel 7.2 Routine close-out.

Audit och inspektion

Audit innebär att sponsorn eller en tredje part utsedd av sponsorn gör en granskning för att utvärdera följsamheten till den kliniska prövningsplanen och gällande lagar och regelverk för studieutförande, datahantering och rapportering. En audit kan ske hos alla parter som är involverade i en studie och utförs oberoende av rutinmonitoreringen. Anledningen till att en audit görs varierar och kan ske som en del av sponsors kvalitetsprogram, som kontroll på effektivitet av monitoreringen, i samband med misstanke om misskötsel, eller som en förberedelse inför inspektion från en myndighet.

Inspektion är en granskning som görs av tillsynsmyndigheten för den tillståndspliktiga kliniska studien och är en officiell granskning och genomgång av studiedokumentation, utrustning, resurser, registreringar och kvalitetsåtgärder på kliniker och hos andra parter som är involverade i studien.

Ansvarig prövare har skyldighet att tillgängliggöra studiedokumentation på begäran av monitor, auditör eller inspekterande myndighet.

Ändringar i godkänd ansökan eller avbrott i pågående studie

Om man behöver göra en väsentlig ändring i en redan godkänd ansökan om klinisk studie ska en ansökan om ändring skickas in till både Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Ansökan om ändring till Etikprövningsmyndigheten görs enligt tidigare beskrivning medan ansökan om ändring till Läkemedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster görs via samma elektroniska process som användes vid den ursprungliga ansökan.

Om studien av någon anledning behöver avbrytas eller ett enskilt prövningsställe behöver stängas i förtid ska även detta rapporteras in till Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Anledningen till studieavbrottet ska dokumenteras och kan till exempel vara misstanke om oacceptabel risk för studiedeltagarna eller att ett prövningsställe avviker allvarligt eller upprepat från studieprocesserna. I ISO 14155 kapitel 7 Suspension, termination and close-out of the clinical investigation finns en vägledning till de aktiviteter som ska utföras vid avbrott och för tidig stängning av en studie.

Att avsluta en studie och förbereda inför rapportskrivning

När ett deltagande prövningsställe har avslutat de sista studieaktiviteterna och registrerat all data i datainsamlingsformuläret gör monitorn ett stängningsbesök. Monitorn säkerställer att all datarapportering och dokumentation är korrekt och komplett, att alla eventuella frågor har besvarats och att överblivet material eller medicintekniska produkter destruerats eller returnerats.

Studiens sponsor ansvarar för att alla stängningsaktiviteter är utförda, kontrollerar att all studiedata är komplett och korrekt, och gör de sista uppföljningarna om några oklarheter återstår. Därefter kan studiedatabasen anses final och komplett, databasen kan stängas och den statistiska analysen påbörjas, se mer information om hantering av data under Analysfliken.

Vägledning kring stängningsaktiviteter på deltagande prövningsställen finns i ISO 14155 kapitel 7.2 Routine close-out.