sv
Ordförklaringar:

Särskilda regler för medicinteknik

Medicintekniska produkter i EU delas regulatoriskt in i två kategorier som följer olika regelverk:

  • För medicintekniska produkter gäller EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021.
  • För medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller EU-förordningen 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVDR). Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2022.

Medicintekniska produkter, EU-förordningen MDR

Principer för datahantering och analys
De principer för datahantering och analys som presenteras i avsnittet ovan gäller även för medicintekniska studier. Specifikt för medicintekniska kliniska prövningar är att standarden för god klinisk praxis, ISO 14155:2020, ska tillämpas. Det innebär bland annat att det finns ett antal statistiska överväganden som ska beskrivas i den kliniska prövningsplanen, se Annex A i standarden. För medicinteknisk klinisk prövning ska dessutom frågeställningen grundas i den information som riskhanteringsprocessen och den kliniska utvärderingen ger med avseende på vilka kliniska data som behöver tas fram i syfte att bevisa produktens säkerhet och prestanda. Läs mer om detta i steget Idé. Eventuella avsteg från prövningsplanen när det gäller de statistiska aspekterna på studien måste värderas med avseende på om de ska betraktas som väsentliga ändringar som ska godkännas av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket innan de kan genomföras.

Standarden för god klinisk praxis, ISO 14155:2020, SIS webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konfirmerande studier på medicintekniska produkters säkerhet och prestanda bygger ofta på att produkten jämförs med en befintlig metod eller behandling och på så sätt kan man visa att produkten fungerar lika bra eller bättre. Den här typen av studier bör vara randomiserade och blindade för att undvika bias. För medicintekniska studier kan det vara svårt att lägga upp studien utifrån dessa kriterier, bland annat för att det kan vara omöjligt att ta fram en identisk placebo eller jämförelseprodukt och det kan också vara olämpligt att använda en prospektiv kontrollgrupp av olika skäl. Nedan presenteras några olika sätt att hantera de utmaningar som medicintekniska studier innebär. 

Medicinteknisk produkt med terapeutiskt syfte
Kontrollgrupp: Om det är möjligt att använda en prospektiv kontrollgrupp som behandlas med en standardbehandling så är det att föredra. I annat fall kan det vara möjligt att använda sig av en historisk kontroll där man vet att en viss behandling eller avsaknad av behandling har ett visst utfall som då kan jämföras med utfallet i studien.

Randomisering och blindning: Med en historisk kontroll förloras förstås möjligheten att randomisera och blinda behandlingen. Med en prospektiv kontrollgrupp kan det ändå vara svårt att hålla studiedeltagaren och prövaren blindade om ingen placebobehandling kunnat tas fram. Då kanske en oberoende utvärderare kan göra bedömningen av behandlingsresultatet på ett blindat sätt (det vill säga utan att veta vilken behandling studiedeltagaren är randomiserad till).

Medicinteknisk produkt med diagnosiskt syfte
Kontrollgrupp: Ofta finns en standardmetod för att ställa diagnos på området. Denna metod har en känd förmåga att ställa en specifik diagnos (så kallad sensitivitet och specificitet) som kan användas i jämförelse med prövningsproduktens resultat.

Randomisering och blindning: I vissa fall kan deltagare i diagnostiska studier vara sin egen kontroll, det vill säga att de genomgår två typer av undersökningar där en är en undersökning med standardmetoden och en är en undersökning med prövningsprodukten. För en ökad säkerhet för studiedeltagaren diagnosticeras studiedeltagaren enligt standardmetoden. En oberoende läkare kan dock ställa diagnos från standardmetoden och från prövningsprodukten på ett blindat och randomiserat sätt för att se om diagnoserna som genererats av respektive metod överensstämmer.

Liksom vid alla kliniska studier rekommenderas att studieupplägg, datahantering och analys vid behov diskuteras med en statistiker. ICH E9 Statistical Principles for Clinical Trials är ett dokument främst utarbetat för kliniska läkemedelsstudier, men de statistiska principerna kan tillämpas även på medicintekniska studier.

ICH E9 Statistical Principles for Clinical Trials, ICH webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ECRIN har upprättat en databas över utfallsmått som använts i studier på olika typer av medicintekniska produkter. Här kan man få tips på hur andra har valt att mäta produkters effekt och prestanda. Dessutom kan en harmonisering av utfallsmått underlätta framtida meta-analyser och sammanställningar av evidensläget för produkter som utvärderas på samma sätt.

Databas över utfallsmått, ECRIN webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, EU-förordningen IVDR

Principer för datahantering och analys 
De principer för datahantering och analys som presenteras i det generella avsnittet ovan gäller även för medicintekniska studier. Specifikt för in vitro-diagnostiska produkter är att standarden för god klinisk praxis ISO 20916:2019 ska tillämpas för kliniska prestandastudier. Det innebär bland annat att det finns ett antal statistiska överväganden som ska beskrivas i den kliniska prövningsplanen, enligt standarden. Syftet med dessa studier är att utvärdera analytisk eller klinisk prestanda.

Analytisk prestanda: en produkts förmåga att korrekt detektera eller mäta en analyt.

Klinisk prestanda: en produkts förmåga att ge korrekt medicinsk information såsom t.ex. diagnos.

Standarden för god klinisk praxis, ISO 20916:2019, SIS webbplats Länk till annan webbplats.

För att utvärdera den kliniska prestandan så kan den medicinska informationen som samlas in med den utvärderade IVD-produkten jämföras mot medicinsk information som erhållits genom användning av andra diagnostiska tekniker.

Läs även under rubriken Medicinteknisk produkt med diagnosiskt syfte ovan.

Liksom vid alla kliniska studier rekommenderas att studieupplägg, datahantering och analys vid behov diskuteras med en statistiker.