sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Vad händer i utvecklingssatsningen: Information om kliniska studier inom medicinteknik Karin Skoglund är projektledare för utvecklingssatsningen Information om kliniska studier inom medicinteknik. Just nu pågår arbetet med att ta fram innehåll för

  2. Vad händer i utvecklingssatsningen: Samordnade studieförfrågningar 2018-03-23 Inom ramen för satsningen Samordnade studieförfrågningar genomfördes under 2017 en förstudie. Nu finns resultatet att tillgå i en sammanfattande förstudierapport. Syftet

  3. Vad händer i utvecklingssatsningen: Standardiserad avtalsprocess 2017-11-27 Harriet Udd har varit projektledare för utvecklingssatsningen Standardiserad avtalsprocess. Satsningen har nyligen avslutats och i intervjun nedan berättar Harriet om

  4. Vad händer i utvecklingssatsningen: Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser 2017-11-15 Ulrika Logren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Nu är satsningen avslutad och i

  5. Vad händer i projektet: Nationell webbplats för kliniska studier 2017-09-08 Nya kliniskastudier.se lanserades tidigt i våras och nu arbetar projektgruppen med att ta fram ännu mer nytt innehåll och fler funktioner för att nå de mål och effekter som

  6. Information on clinical studies on medical devices The aim is to complement the website kliniskastudier.se with neutral, quality assured information on all aspects of clinical studies on medical devices. There should also be summarised information on

  7. National network for research nurses – prestudy The aim of the prestudy is to investigate needs and prerequisites for a national network for research nurses. Background Research nurses are important players in clinical studies; for the study

  8. Pilot study: Promote the opportunities to conduct clinical research and clinical studies within primary healthcare; roles and opportunities of the nodes The purpose is to identify activities that promote clinical research within primary healthcare.

  9. What is happening in the development initiative: Simplified agreement process 2017-11-27 Harriet Udd has been project manager for the development initiative Simplified agreement process. The initiative has recently been completed and in the interview

  10. What is happening in the initiative: Cooperation on quality systems and work processes 2017-11-15 Ulrika Logren has been project manager for the development effort Cooperation on quality systems and work processes. The initiative is now completed and