sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådets utlysningar 2018 2017-10-27 Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag som syftar till att främja svensk forskning. Nu finns information om när en stor del av 2018 års utlysningar öppnar och stänger. Information om

  2. Utlysning: Forskningstid för kliniker inom antibiotikaresistens Utlysningen görs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet inom antibiotikaresistens. Syftet är att ge kliniskt verksamma personer möjlighet att bedriva forskning inom området

  3. Utlysning: Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 16 Utlysningen från Innovative Medicines Initiative, IMI, syftar till att finansiera innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat tuberkulos, mykobakterier,

  4. Utlysning: Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 15 Utlysningen från Innovative Medicines Initiative, IMI, syftar till att finansiera innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat patientcentrerad medicin,

  5. Utlysning: Konferensbidrag Syftet med Vetenskapsrådets utlysning är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Forskare verksamma i Sverige ges möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare

  6. Utlysning: Internationell postdok Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok har öppnat. Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom

  7. Utlysning: Visionsdriven hälsa Syftet med Vinnovas utlysning är att bidra till att lösa komplexa hälsoutmaningar genom en tydlig vision, väl förankrade mål och nya dynamiska sätt att samarbeta. Erbjudandet riktar sig till aktörer som vill: formulera

  8. Utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2018 Medtech4health:s utlysning riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Projekten ska syfta till att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller att utveckla ny teknik som kan

  9. Utlysning: Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare att bilda ett nationellt nätverk för samordning av en forskningsfråga av hög vetenskaplig kvalitet och som är

  10. Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Bidraget ska möjliggöra för en konstellation av forskare inom landsting/regioner och akademi att arbeta mot ett gemensamt forskningsmål. Syftet med bidraget är att ge stöd till

Skapad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2017-04-26 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.