sv
Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Kommittén för kliniska studier Kommittén för kliniska studier beslutar om fördelning av de medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för nationell samordning av kliniska studier. Kommittén består av tolv ledamöter och en ordförande. Regeringen utser

  2. Kommittén för kliniska studier har fått ny ordförande och nya ledamöter 2018-01-03 Det är regeringen som utsett Chris Heister, styrelseordförande för Umeå universitet och tidigare landshövding, till ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för

  3. The Committee for Clinical Studies has new members and a new chairman 2018-01-03 The government has appointed Chris Heister, chairman of the board of Umeå University and former county governor, as chairman of the Swedish Research Council's Committee

  4. Om Kliniska Studier Sverige Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Samarbetet syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier som stärker regionala

  5. Tre snabba frågor… 2016-12-21 Till Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier. Kommittén sammanträder regelbundet, 4-5 per år. Efter kommittémötet ber vi ordföranden svara på tre frågor som publiceras här. Rörande kommittémötet den 6

  6. Kliniska Studier Sverige deltog på konferens om kliniska prövningar i Norden 2016-06-23 Håkan Billig, ordförande i Kommittén för kliniska studier, talade om nationell samordning av kliniska studier på ”5th Conference on Clinical Trials in the Nordic

  7. Nu är vi invigda 2016-03-18 Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige. Stämningen var på topp när ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och myndigheter minglade i de nya lokalerna i centrala Göteborg. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven

  8. Utvecklingssatsningar De utvecklingssatsningar som drivs inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige syftar till att hitta lösningar på nationella utmaningar. Utvecklingssatsningarna ska bidra till verksamhetens långsiktiga mål, ta hänsyn till