Ordförklaringar:

Annat inom samma ämne

  1. Lagar och regler När en klinisk studie ska genomföras måste ett antal rättsregler följas för att forskningen ska vara laglig. Lagstiftningen syftar främst till att skydda de människor som deltar i en klinisk studie och att kvalitetssäkra den kliniska

  2. Etikprövningslagen Etikprövningslagen (2006:460) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning

  3. Helsingforsdeklarationen Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. Deklarationen innehåller etiska principer för läkare och andra som medverkar i medicinsk forskning.

  4. Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (1998:204) är en skyddslagstiftning vars syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen innehåller bestämmelser om hur personuppgifter får

  5. Ny lagstiftning för medicinteknik 2017-05-17 Fredagen den 26 maj träder två nya medicintekniska förordningar i kraft. Den nya lagstiftningen har förhandlats fram inom EU. Syftet med de antagna förordningarna, en för medicintekniska produkter och en

  6. Ny databas för biverkningsrapportering 2017-05-31 I november 2017 lanserar den europeiska läkemedelsmyndigheten en ny version av EudraVigilance, det rapporteringssystem som myndigheter och företag använder för att samla och hantera information om

  7. Ny EU-gemensam lag för kliniska studier skjuts fram till 2019 2017-06-27 EMA meddelar att tidpunkten då Prövningsförordningen (förordning (EU) nr 536/2014) börjar gälla skjuts fram från oktober 2018 till 2019. Beslutet fattades av EMAs styrelsemöte

  8. EMA reviderar riktlinjer för first-in-human-studier 2017-08-15 För att underlätta för aktörer och minska riskerna för deltagare i kliniska studier har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, European Medicines Agency (EMA) reviderat sina

  9. Kliniska studier - steg för steg Sidorna i Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie .

  10. Genomförande Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel Lästid 6 min Video Checklista Särskilda regler Goda exempel När de godkännanden som behövs för din studie är klara

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.